Викладачі

Професорсько-викладацький склад:


ВЕЛИКОДСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доцент, кандидат фізико-математичних наук (01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи), старший дослідник

Наукові інтереси: дистанційне зондування Землі та планет, фотометричне моделювання поверхні Землі та Місяця аерокосмічними методами, абсолютна фотометрія та спектрофотометрія Місяця, фізика планетних поверхонь та атмосфер, планетна картографія, фотограмметрія та фотоклінометрія, обробка астрономічних та космічних зображень, розробка програмного забезпечення для обробки зображень та ГІС.

Викладає дисципліни «Програмування в ГІС», «Обробка цифрових аерокосмічних зображень», «Супутникова геодезія», «Інформатика і програмування», «Прикладне програмування», «Відкриті ГІС».

Автор понад 120 наукових робіт. Має індекс Гірша 14. Профіль Scopus


БЄЛОУСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Професор кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доктор економічних наук (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), кандидат географічних наук (11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів), доцент.

Народилась 24.08.1969 року.

   У 2000 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Географія” з присвоєнням кваліфікації «Вчитель географії».

  У 2000 році закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Географія” та здобула кваліфікацію магістра географії.

    Кандидат географічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка 25 вересня 2006 р. – за спеціальністю 11.00.11 -конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації: „Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області)”.

    У 2011 році отримала диплом доцента кафедри географії.

      Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка:

2006 р. – викладач кафедри географії;

2007 р. –  асистент кафедри географії;

2008 р. – доцент кафедри географії.

З  2009 року – голова наукової комісії факультету природничих наук. Маю сертифікат розробника дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання.

2011 р. – заступник  декана  з соціально-гуманітарної  роботи факультету  природничих наук Луганського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»:

з 2014 р. – доцент кафедри менеджменту туризму  Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ) (за сумісництвом).

З 2015 р. – викладач вищої категорії в коледжі «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ) (за внутрішнім сумісництвом)

з 2016 р. –  завідувач кафедри менеджменту туризму Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

З 2016 р. – директор Центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму (філія Всеукраїнської Асоціації інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму).

З 2017 р. – доцент кафедри менеджменту туризму  Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

Національний авіаційний університет

З вересня 2018 року – доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою;

З листопада 2018 року – професор кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Навчально-наукового інституту екологічної безпеки.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Землекористування;
 2. Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості;
 3. Планування територій і містобудування;
 4. Прогнозування та планування використання земель;
 5. Кадастр населених пунктів;
 6. ГІС в регулюванні містобудівної діяльності

Науково-дослідна тема, яка розробляється на даний момент: «Перспективи розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму в Україні»

Викладає дисципліни: «Планування територій та містобудування», «Управління територіальним розвитком», «Управління земельними ресурсами»,  «Кадастр населених пунктів», «Соціально-економічний розвиток територій», «Інституціональне забезпечення землевпорядних і геодезичних робіт», «Державне регулювання земельних відносин», «Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства».

Автор понад 120 науково-методичних праць, 7 монографій, 8 навчально-методичних посібника, індекс Гірша 4.  Має патент з інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.

Монографії:

 1. Бєлоусова Н.В. Інтеграційні процеси впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України. Трансформаційні процеси економіки та управління [монографія] / за заг. Ред.. О.В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. – С. 217-233
 2. Бєлоусова Н.В. Лешан Т.А. Еколого-ландшафтне обґрунтування проблем природокористування в Луганській області. Дерд. заклад. «Луган. нац. уні-ту імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 238 с. (88 %)
 3. Бєлоусова Н.В. Інклюзивний туризм в системі реабілітаційної географії: від теорії до практики. : монографія / Наталія Бєлоусова. – К., вид-во «ТАЛКОМ», 2018. – 346 с.
 4. Novakovska Iryna, Bielousova Natalia, Ishchenko Natalia, Skrypnyk LiliiaРозділ “Авіаційна індустрія ХХІ століття: розвиток та необхідність чи серйозна загроза для природних екосистем”. Aviation industry of XXI century: development and necessity or serious threats for natural ecosystems [collective monograph]/ Kiev, Ukraine, Paris, France 2018. – рр.
 5. Новаковська І.О., Бєлоусова Н.В., Іщенко Н.Ф. , Скрипник Л.Р., Фролов В.Ф.Авіаційна індустрія XXI століття: розвиток і необхідність чи серйозна загроза для природних екосистем. Аспекти забезпечення хіммотологічної надійності в інженерії: колективна монографія/ Київ, Україна, Париж, Франція 2019. С. 226-238 DOI: doi.org/10.18372/38229
 6. Bielousova N, Skorostetska Olha. Development of inclusive tourism in Ukraine. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries: collective monograph/ – Poznan, 2020. – pp. 36-52
 7. Бєлоусова Н.В., Безносюк О.І. Розвиток туризму в епоху «Великих географічних відкриттів»: [колективна монографія]. Туризм і гостинність: досвід і сучасні реалії. – К.: Видавництво: ФОП Гуляєва В.М., 2021. – С.20-36

Довідник–енциклопедія

 1. Лепський В.В., Макаренко С.В., Губенко І.Я., Кравченко О.О., Бєлоусова Н.В. Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм: довідник-енциклопедія. – Черкаси. – вид. Андрощук В.С., 2019. – 560 с.: іл..444

Статті та навчально-методичні посібники:

 1. Бєлоусова Н.В. Аналіз економічної доцільності розвитку інклюзивного туризму на прикладі Черкаської області. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – 1 (234). – К., 2021. – С 93-99
 2. Бєлоусова Н.В. Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з «синдромом війни» до процесу соціалізації. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – 2 (235). – К., 2021. – С.46-52
 3. Бєлоусова Н.В. Інклюзивний туризм як сегмент економіко-соціального розвитку України. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – 3 (236). – К., 2021. – С.90-99
 4. Бєлоусова Н.В. Управління розвитком туристичних дестинацій в економічній системі України. Науковий журнал “Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління”– К.- Том 32 (71). № 3, 2021. – С.7-13
 5. Бєлоусова Н.В. Методологічні основи інклюзивного туризму в системі регіонального розвитку України. Формування ринкових відносин в Україні:збірник наук.праць. – 3 (236). – К., 2021. – С.83-89
 6. Бєлоусова Н.В. Науково-методичні підходи до забезпечення оцінки розвитку інклюзивного туризму в регіонах України. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – Вип. 12 (127). – К., 2016. – С.121-126
 7. Бєлоусова Н.В. Концептуально-стратегічні положення регіонального розвитку інклюзивного туризму в Україні в пост карантинний період. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – 5 (240). – К., 2021. – С.81-88 Бєлоусова Н.В. Socio-economic rationale for the development of inclusive tourism in the regions of Ukraine: theoretical aspect. Науковий журнал Біоекономіка та аграрний бізнес, №1, 2021. – С 93-99
 8. Nataliia Bielousova. Formation of principles of socio-economic development of inclusive tourism as a multifunctional system. Technology audit and production reserves. – № 3/4(59), 2021. – pp.28-32
 9. Черевко О.В., Бєлоусова Н.В., Головчук Ю.О. Теоретико-методологічне забезпечення розвитку економіки регіонів України. //Актуальні проблеми економіки.–2021. – №4. – С.17-25
 10. Черевко О.В., Бєлоусова Н.В., Головчук Ю.О. Оцінка доцільності використання методики прогнозування регіонального економічного розвитку інклюзивного туризму//Актуальні проблеми економіки. – 2021. – №2. – С.4-11
 11. Бєлоусова Н. В., Сушко Н.В., Журба І.О., Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з «синдромом війни» до процесу соціалізації // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал. Херсон: 2018. № 31 (20). Т. 2. С. 56-61.
 12. Bielousova N., Lyubitseva О.О. Development of inclusive tourism in Ukraine. «Safety in aviation and space technologies»: World Congress «Аviation in the XXI-st century». – Kyiv, 2020 (internet version – See section 11.4)http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2020/schedConf/presentations
 13. Бєлоусова Н.В. Нові форми та прийоми навчання студентів з інклюзією в університеті «Україна» в рамках програми розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2017.- № 1/2 (33/34). – С.92-95
 14. Бєлоусова Н.В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні. Науковий журнал «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки». – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренко,9-й випуск, 2018 – С.205-213
 15. Бєлоусова Н.В. Аналіз готовності туристичних агенцій України до роботи з інклюзивними туристами. Географія та туризм: Наук. зб. /Ред.кол.: Любіцева О.О.(гол. ред..) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 46. – С43-48.
 16. Bielousova N. Сharacteristics of the main directions of inclusive rehabilitation and social tourism in Ukraine / Н.В.Бєлоусова // Науковий журнал «Економічна та соціальна географія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – Вип.81. – С. 18-28.
 17. Bielousova N. Рrospects for introducing inclusive rehabilitation and social tourism in Ukraine / N.Bielousova, O.Lyubitseva // «Журнал з геології, географії та геоекології». Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.- Д. – Том 28 №4. – 2019. – С.631-639

Статті в закордонних виданнях:

 1. Белоусова Н.В. Зарубежный опыт популяризации инклюзивного реабилитационно-социального туризма / Н.В.Бєлоусова // Научно-практического журнала «Туризм и гостеприимство». Полесский государственный университет. – Республика Беларусь. – Пинск. – Выпуск №1 (2019). – С.36-45.
 2. Белоусова Н.В. Сегментарность развития и внедрения инклюзивного реабилитационно-социального туризма в Украине / Н.В.Белоусова, О.О. Скоростецкая // Научно-практический журнал «Туризм и гостеприимство». Полесский государственный университет. Республика Беларусь. – Пинск. – Выпуск №2 (2019). – С. 23-34
 3. Бєлоусова Н.В. Структурно-блоковая модель видов реабилитационно-туристических услуг в системе географических наук / Н.В. Белоусова, О.О.Скоростецкая // Научно-практический журнал «Туризм и гостеприимство». Полесский государственный университет. Республика Беларусь. – Пинск. – Выпуск №1 (2020). – С.54-62.
 4. Бєлоусова Н.В. Туристско-рекреационное зонирование Черкасской области как метод внедрения инклюзивного туризма в Украине / Н.В. Белоусова // Научно-практический журнал «Туризм и гостеприимство» Полесский государственный университет. Республика Беларусь. – Пинск. – Выпуск №2 (2020). – С.44-53.
 5. Natalyya Bіelousova, Olha Lyubitseva, Olha Skorostetska and Elena Boyko. Problems of Providing Travel Services to Inclusive Aviation Tourists: World and Ukrainian experience. International Journal of Aviation Science and Technology. Volume 1, Issue 2, (2021), pp. 37-45
 6. Белоусова Н.В., Скоростецкая О.А. Ситуативный анализ перспективности развития туристической сферы в короновирусный период в Украине. Научно-практический журнал «Туризм и гостеприимство». Полесский государственный университет. Республика Беларусь. – Пинск.: – Выпуск №1 (2021). – 2021. – С.40-46


ГОРЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

Професор кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доктор економічних наук (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності), професор, Заслужений працівник освіти України.

Досліджує проблеми підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу та управління в організаційних формуваннях аграрного виробництва.

Викладає дисципліни «Організація та управління виробництвом», «Екологобезпечне землекористування», «Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості», «Управління територіальним розвитком». 

Автор понад 160 науково-методичних праць, 9 монографій, 12 навчальних посібників, а також статті в зарубіжних та вітчизняних наукометричних базах.


АЛЬПЕРТ СОФІЯ ІОГАНІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук (05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження)

Напрями наукових досліджень: обробка та оцінювання якості інтерпретації багатоспектральних аерокосмічних зображень, класифікування супутникових зображень

Викладає дисципліни: “Методи дистанційного пошуку корисних копалин”  та “Дистанційний моніторинг надзвичайних ситуацій”

Автор 46 наукових праць, співавтор 2 монографій та співавтор 1 патента

Трудова діяльність: 

З 2010р. працює в Науковому Центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України 

З  2021р. – науковий співробітник відділу ГІТ в ДЗЗ (відділу геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі) в Науковому Центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України

З 2021р. – доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою (за сумісництвом)

Освіта: 

2004-2011 рр. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” фізико-математичний факультет;

У 2011 р. закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” фізико-математичний факультет з відзнакою за спеціальністю “Математика”.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 “Дистанційні аерокосмічні дослідження”  на спеціалізованій вченій раді при Науковому Центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.

Відзнаки та винагороди:

2018 р. – Стипендія НАН України для молодих учених

2020 р. – Повторна стипендія  НАН України для молодих учених.


БЕЛЕНОК ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат фізико-математичних наук (05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження)

Наукові інтереси: вища геодезія, фотограмметрія, дистанційне зондування Землі,  геоінформаційні системи та технології. Викладає дисципліни: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», “ГІС і бази даних”, «Космічна фотограмметрія»,  «Геодезична гравіметрія». Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 20 патентів України на винаходи і корисні моделі у галузі геодезії та  фотограмметрії.

Досвід роботи:

вересень 2014 – серпень 2016: асистент кафедри аерокосмічної геодезії Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету;

вересень 2016 – червень 2020: доцент кафедри аерокосмічної геодезії Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету;

липень 2020 – теперішній час: доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету.

Освіта:

2004-2009 рр.: Чернігівський державний інститут економіки і управління Інженерно-будівельний факультет. Спеціальність: геоінформаційні системи та технології. Кваліфікація: інженер-геоінформатик.

2009-2012 рр.: Аспірантура з відривом від виробництва Чернігівського державного інституту економіки і управління за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

у 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» на спеціалізованій вченій раді при Національному авіаційному університеті.


ГЕБРИН-БАЙДИ ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук (05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель)

Напрями наукових досліджень: обробка супутникових знімків, дистанційні аерокосмічні методи досліджень, оцінка землі і нерухомого майна, моніторинг земель.

Викладає дисципліни: «Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі», «Методи оцінки землі і нерухомого майна».

Автор понад 30 наукових робіт.


ІЩЕНКО МАРИНА ВІКТОРІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України, кандидат фізико-математичних наук (01.03.01 – Астрометрія, небесна механіка).

Веде два напрями наукових досліджень:
1. Обробка ГНСС-спостережень, оцінка швидкостей ГНСС-станцій та геодинамічна інтерпретація.
2. Інтегрування орбіт космічних об’єктів, зокрема еволюцію зоряних кластерів, шарових скупчень та чорних дір за допомогою N-тільного методу.

Лауреат стипендії Президента України для молодих учених.

Лауреат Премії Верховної Ради найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-практичних розробок за 2016 рік (Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2251-VIII).

Викладає дисципліни: «Космічні навігаційні системи», «Основи геофізики», «Геомаркетинг і геологічна інформатика», «Методологія прикладних досліджень у сфері геодезії та землеустрою»..

Автор понад 40 наукових робіт.

Трудова діяльність

У 2013  отримала Ph.D. (Астрометрія та небесна механіка)  у Головній астрономічній обсерваторії Національної Академії Наук України. Дисертація на тему: «Зведена обробка спостережень регіональної GPS-мережі та її результати».

З 2018 – старший науковий співробітник відділу астрометрії та космічної геодинаміки, Головна астрономічна обсерваторія.

З 2021 – старший науковий співробітник відділу фізики зір та галактик, Головна астрономічна обсерваторія. 

З 2016 – доцент кафедри аерокосмічної геодезії (за сумісництвом), Національний авіаційний університет, 

Відзнаки та винагороди

2019 – відзнака для молодих вчених Національної академії наук України «Талант.Натхнення.Праця».

2018 – стипендія Президента України для молодих учених. 

2017 – Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-практичних розробок за 2016 рік (Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2251-VIII).

2017 – грант Президента України Державного Фонду Фундаментальних Досліджень для молодих учених (надано відповідний сертифікат).

2016 – відзнака Abu Dhabi Internal Excellency Award «Irtikha-2016» за друге місце в категорії Найкращий Проект/Технічна Команда  «Дослідження руху земної кори Емірату Абу-Дабі». 

2014 – стипендія Президента України для молодих учених.

Найбільш вагомі статті

З космічної геодезії та геодинаміки

 • J.Zurutuza, A.Caporali, M.Bertocco, M.Ishchenko, O.Khoda, H.Steffen, M.Figurski, E.Parseliunas, S.Berk, G.Nykield The Central European GNSS Research Network (CEGRN) dataset // Data in Brief. – 2019.
 • М.И. Орлюк, M.В. Ищенко Сравнительный анализ современной деформации и новейших движений земной поверхности на территории Украины // Геофизический журнал. – № 4. – Т. 41. – 2019.
 • A.Caporali, J.Zurutuza, M.Bertoccoa, M.Ishchenko, O.Khoda Present Day Geokinematics of Central Europe // Journal of Geodynamics. – 2019. – № 132. – P. 1–10.
 • M. Ishchenko Investigation of deformation of the earth crust on the territory of Ukraine using a GNSS observations // Artificial Satellite. – Vol. 53. – No. 3. – 2018. – pp. 117–126.

З обчислювальної астрофізики

 • Khoperskov, S., Zinchenko, I., Avramov, B., Khrapov, S., Berczik, P., Saburova, A., Ishchenko, M., Khoperskov, A., Pulsoni, C., Venichenko, Y., Bizyaev, D., Moiseev, A., Extreme kinematic misalignment in IllustrisTNG galaxies: the origin, structure, and internal dynamics of galaxies with a large-scale counterrotation, (2021), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 500, 3870-3888.
 • D. Kovaleva, M. Ishchenko, E. Postnikova, P. Berczik, A. E. Piskunov, N. V. Kharchenko, E. Polyachenko, S. Reffert, K. Sysoliatina, A. Just (2020) Collinder 135 and UBC 7: A Physical Pair of Open Clusters, A&A. Vol. 642.
 • E.Yu. Bannikova, A.V. Sergeyev, N.A. Akerman, P.P. Berczik, M.V. Ishchenko,  M. Capaccioli, V.S.Akhmetov (2020) Dynamical model of an obscuring clumpy torus in AGNs:I. Velocity and velocity dispersion maps for interpretation of ALMA observations, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 503, Issue 1, May 2021, Pages 1459–1472.


ІЩЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доктор філософії (051 Економіка), доцент

Народилася в 1983 році в Черкаській області.

У 2005 – закінчила кафедру менеджменту організацій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, за спеціальністю менеджмент організацій (ОКР Магістр).

З 2013 року працювала асистентом, з листопада 2018 року – старшим викладачем кафедри землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіаційного університету.

У 2018 році вступила до аспірантури в Інститут агроекології та природокористування НААН України за спеціальністю – 051 Економіка (соціальні та поведінкові науки)

У 2020 – завершила навчання за програмою PhD, захистила дисертаційне дослідження на базі Інституту агроекології і природокористування НААН та здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю «Економіка»

Наукові інтереси: економіка землекористування, управління земельними ресурсами, землеустрій. 

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землекористування;
 • Прогнозування та планування використання земель;
 • Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз;
 • Державний земельний кадастр;
 • Управління земельними ресурсами;
 • Економіка землекористування;
 • Оцінка земель;
 • Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості.

Автор понад 40 друкованих видань:

Монографії:

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Транспортна стратегія України в контексті Європейської інтеграції. Механізм взаємозв’язку між конкурентоспроможністю та інноваціями в сучасних міжнародних економічних відносинах: монографія / Informācij as Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University. Рига, 2017. С. 71–79. 

Іщенко Н.Ф., Скрипник Л.Р. Аналіз сучасних проблем екологізації  використання земель транспорту. Інноваційні управлінські процеси в Україні: проблеми комерціалізації наукового та технічного розвитку: монографія / Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна, 2018. С. 125–143

Новаковська І.О., Бєлоусова Н.В., Іщенко Н.Ф., Скрипник Л.Р., Фролов В.Ф. Авіаційна індустрія XXI століття: розвиток і необхідність чи серйозна загроза для природних екосистем. Аспекти забезпечення хіммотологічної надійності в інженерії: монографія / Київ, Україна, Париж, Франція 2019. С. 226–238 DOI: doi.org/10.18372/38229

Новаковська І.О., Іщенко Н. Ф., Стецюк М.П. Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Монографія. К.: НАУ, 2020. с. 232.

Навчальні посібники:

Новаковська І.О., Жолкевський П.Ф., Іщенко Н.Ф. Геодезія: навч. пос. – К.: НАУ, 2021. – 224 с.

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф., Славін І.В.,  Скрипник Л.Р. Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості: навч. пос. – К.: НАУ, 2021. – 224 с. 

Навчально-методичні видання:

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Оцінка земель та нерухомого майна. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101  «Геодезія, картографія та землеустрій».-  К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017. –  48  с.

Державний земельний кадастр: лабораторний практикум / уклад. Л.В. Самойленко, Н.Ф. Іщенко, О.Л. Бойко  – К.: НАУ, 2018 – 54 с.

Методологія та організація наукових досліджень: лабораторний практикум / уклад. І.О. Новаковська, М.П. Стецюк, Н.Ф. Іщенко, Л.Р. Скрипник. – К.: НАУ, 2019 – 48 с.

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф., Скрипник Л.Р. Землеустрій та кадастр. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з методології прикладних досліджень для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»  спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»- . К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2021. 32 с.

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф., Славін І.В., Стецюк М.П. Економіка землекористування: практикум. / уклад. Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф., Славін І.В., Стецюк М.П. – К. Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2021. 48 с


НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук (05.13.04 – Озброєння та військова техніка), старший науковий співробітник

Напрям наукових досліджень: цифрова обробка сигналів та зображень.

Викладає дисципліни: “Радіогеодезія і навігація”, “Електронні геодезичні прилади”, “Астрономо-геодезичні прилади”, “Аерокосмічні методи моніторингу довкілля”, “Геологістика”.

Автор понад 70 наукових робіт.


СКРИПНИК ЛІЛІЯ РУСЛАНІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доктор філософії (051 Економіка), доцент

Народилася 2 листопада 1994 року у місті Умань Черкаської області.

У 2016 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Геодезія та землеустрій».

Доктор філософії за спеціальністю «Економіка» з 2020 року. Дисертацію захищено 2 червня 2020 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.371.002 Інституту агроекології і природокористування Національної академії  аграрних наук України, отримано диплом ДР № 000540 від 28 травня 2020 року. Тема дисертації: «Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту». 

У 2023 році отримала вчене звання доцента кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою (атестат доцента АД №012245 від 20 лютого 2023 року).

Має сертифікату В1 про рівень володіння англійською мовою відповідно міжнародної шкали CEFR – Liliia Skrypnyk: Cambridge Assessment English, Council of Europe Level B1, Data of Issue 01/08/19, Certificate Number 0064732684. Отримала сертифікат Certificate of attainment in modern languages від 21 грудня 2022 року, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні B2.

Скрипник Л.Р. розробила робочі навчальні програми для наступних дисциплін:

 • Державне управління в галузі земельних відносин;
 • Землеустрій;
 • Землевпорядне проектування;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Основи геодезії;
 • Організація та управління виробництвом;
 • Методологія прикладних досліджень в сфері геодезії та землеустрою.

Сфера наукових інтересів:

 • Вивчення еколого‑економічного механізму функціонування та організації використання земель у галузі авіаційного транспорту та прилеглих територій, розробка теоретико‑методологічних основ формування, екологізації, прогнозування та удосконалення нормативного забезпечення використання земель транспорту, земель сільськогосподарського, історико‑культурного, рекреаційного та іншого призначення.
 • Розробка та удосконалення системи охорони земель та їх раціонального використання, пошук нових методів та аспектів вирішення питань в галузі забезпечення екологічної безпеки земельних ресурсів.
 • Удосконалення механізмів державного управління в галузі земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, планування територій і містобудування.

Має 43 публікацій, з них 28 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 19 праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, серед них 7 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science. Автор і співавтор 4 монографій.

Брала участь у 9 наукових та науково-практичних конференціях (за профілем роботи кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою), у тому числі: Міжнародна  науково-технічна конференції «Енергоефективність на транспорті» (м. Харків, 2020 рік); The 16 th International scientific and practical conference «Prospects for the development of modern science and practice» (11-12 May, 2020). Graz, Austria 2020; II Міжнародна науково-практична конференція «Особливості формування еколого-економічної системи в сфері землекористування» (Київ, 2021 рік); X Всесвітній конгрес «Авіація в XXI – Безпека в авіації та космічні технології» (Київ, 2022). За результатами конференцій опубліковано матеріали та тези доповідей.


СТЕЦЮК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ


Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат економічних наук (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), доцент, сертифікований інженер-землевпорядник.

У 1980 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут – факультет землеустрою за спеціальністю «землеустрій та кадастр» і здобув кваліфікацію «інженера-землевпорядника».

У 1980-2003 рр. працював у ДП «Головний інститут землеустрою», обіймав посади від інженера до завідувача відділом.

 • 2003 –2017рр. працював у ДП «Київський інститут землеустрою» на посаді першого заступника директора з науково-технічної та проектної роботи.
 • За час роботи в науково-проектних інститутах виконував самостійно та організовував роботи із землеустрою та Державного земельного кадастру.

Основні з них:

 • регіональні програми використання та охорони земель;
 • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо відновлення земельних ділянок для різного цільового призначення;
 • сільськогосподарське освоєння меліорованих (зрошувальних) земель Запорізької області;
 • проекти землеустрою щодо роздержавлення земель сільськогосподарських підприємств;
 • схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї);
 • проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
 • технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • робочі проекти із землеустрою щодо консервації деградованих земель;
 • робочі проекти із землеустрою щодо рекультивації порушених земель;
 • технічні документації з інвентаризації земельних ділянок;
 • технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та окремих земельних ділянок;
 • звіти з експертної оцінки земельних ділянок.

У 2010 році, прилюдно, у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України захистив кандидатську дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

 • Опублікував у фахових виданнях більше сорока наукових праць, з них три колективні монографії.
 • Зареєстрував два авторських свідоцтва на наукові твори.
 • 1996-2000 рр. та з 2008 по 2013 роки старший викладач кафедри управління земельними ресурсами НУБіП України (за сумісництвом).

З 2017 року доцент кафедри землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою НАУ.


ТЕРЕЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат фізико-математичних наук (01.03.01 – Астрометрія, небесна механіка)

Напрям наукових досліджень: динаміка самогравітуючих систем, небесна механіка, цифрова обробка зображень, економіко-математичне моделювання.

Викладає дисципліни: “Вища геодезія”, “Математична обробка геодезичних вимірювань”, “Обчислювальна геометрія”, “Аналіз геоданих”, “Геостатистика”, “Основи чисельних методів”.

Має 25 наукових праць.


ТРЕТЯК РОМАН АНТОНОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат економічних наук (08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК)

Юрист, землевпорядник, оцінювач, керівник Спілки об’єднань громадян ГС “ГІС-асоціація України”, представник Громадської ради при Держгеокадастрі, експерт ГС Професійна асоціація екологів України.

Реалізував Проекти: AVERE Ukraine – електромобільність та стала інфраструктура, EVIM – інфраструктура мобільності.

Веде проекти та факультативи: “Інформаційні технології для оцінки впливу на довкілля”, “Аналіз ринку земель”, “Геоінформатика для Національних природних парків”, “Оцінка екологічної безпеки та природокористування”.

Автор/співавтор навчальних посібників: “Формування меж адміністративно-територіальних утворень” 2004 р., “Землевпорядне проектування: еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств” 2007 р.,  “Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів” 2017 р., “Землевпорядний процес” 2018 р.

Викладає дисципліни: “Геоінформатика”, “ГІС в кадастрових системах”, “Геоінформаційний аналіз”, “Державна реєстрація права власності та інших речових прав”, “Інституціональне забезпечення землевпорядних та геодезичних робіт”, “Оцінка земель”.


ХІРХ-ЯЛАН ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук (20.02.04 – Військова географія)

У 2000  році закінчила Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Картографія».

В 2010 році закінчила ад’юнктуру у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор 67 наукових праць. 

З 2010  року по 2019  рік старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії  геоінформаційних технологій Науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка .

Викладає навчальні дисципліни:

 • Цифрові карти та плани
 • Цифрова картографія 
 • Цифрова картографія в землеустрої

Напрям наукових досліджень: геоінформаційне моделювання  об’єктів та явищ,  представлення геопросторових даних в прикладних геоінформаційних системах.

Автор 67 наукових праць.


БОЙКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Старший викладач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, сертифікований інженер-геодезист

Народилась 17 листопада 1967 року у місті Києві.

У 1988 році закінчила Київський топографічний технікум за спеціальністю «Картографія», а в 1995 році закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Прикладна геодезія» та отримала кваліфікацію «Інженера-геодезиста».

З 1988 року по 2005 рік працювала в Українському державному інституті інженерно-геодезичних вишукувань і зйомок при Головному управлінні геодезії і картографії  в картографічному відділі; відділі цифрового картографування та геоінформатики;  у відділенні «Геоінформтехнологія» інституту «Укргеоінформ».

З 2005 року працює в Національному авіаційному університеті на кафедрі землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – на кафедрі аерокосмічної геодезії та землеустрою. З 2006 року заступник декана факультету аеропортів, а з 2011 року по 2017 рік – заступник директора Навчально-наукового інституту аеропортів.

В 2012 році закінчила аспірантуру Національного авіаційного університету за науковою спеціальністю  05.13.06 «Інформаційні технології».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Картографія
 • Цифрова картографія
 • Комп’ютерне топографічне та землевпорядне креслення
 • Комп’ютерні технології та автоматизація у землеустрої
 • Державний земельний кадастр

Науково-дослідна робота пов’язана з геоінформаційним моделюванням топографічних поверхонь, об’єктів та явищ, з  представленням геопросторових даних в геоінформаційних системах аеропортових комплексів, містобудівного кадастру та  системах регіонального розвитку .

Є учасником понад 50 Міжнародних конференцій з новітніх технологій у галузі картографії, геодезії, землеустрою, кадастру, геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування. Також є активним учасником Всеукраїнських та галузевих семінарів та круглих столів з розвитку топографо-геодезичної, картографічної діяльності, містобудівного кадастру, розробки та впровадженню Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні.

Є автором понад 50 наукових творів (деякі в співавторстві), співавтор   посібника «Вступ до будівельної справи» (2016 р.).

Є ініціатором та організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру на управління земельними ресурсами», яка щорічно проводиться в Національному авіаційному університеті з 2015 року.

Нагороджена Грамотою «Укргеоінформу» (1997 р.), Грамотою ректора НАУ (2009 р., 2012 р.), Подякою Міністра молоді та спорту України (2013 р.), Відзнакою Національного авіаційного університету «За сумлінну працю» (2016 р.), Відзнакою «За заслуги в геодезії і картографії» (2017 р.).


КЛИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Маркшейдер, інженер-землевпорядник.

В 2003–2015 працював змінним маркшейдером в ДП “Укргеодезмарк” ПАТ “Київметробуд”.

Викладає дисципліну “Геодезія”.


ЖЕЛЕЗНЯК ОЛЕСЬ ОЛЕГОВИЧ

Асистент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

В 2015 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю “Геоінформаційні системи і технології”

В 2018-2021 роках займав посаду молодшого наукового співробітника ДП “Науково-дослідний інститут геодезії і картографії”, де приймав участь в реалізації проекту створення Української постійно діючої мережі станцій ГНСС

Наукові інтереси – аспекти обробки інфрачервоних космічних знімків, розвиток постійно діючих мереж станцій ГНСС

Викладає дисципліни: “Топографія”, “ГІС і бази даних”, “Радіогеодезія а навігація”, “Фотограмметрія та дистанційне зондування”

 

Навчально-допоміжний склад:


ПОГОРЄЛОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Завідувач лабораторії аерокосмічної геодезії та землеустрою

У 2000 р. закінчила Київський національний авіаційний університет та по теперішній час працює в НАУ. 

З вересня 2015 року працює на кафедрі аерокосмічної геодезії та землеустрою завідувачем лабораторії.


СКИБЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Провідний фахівець кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Працює на кафедрі з січня 2022 року.


ВИШНЯК КРІСТІНА ОЛЕГІВНА

Фахівець кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

У 2019 році закінчила Київський університет права ім. В. М. Корецького.

Працює на кафедрі з березня 2023 року.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer